Home » Rekeningrijden gaat toch door

Rekeningrijden gaat toch door

:confident Het rapport “Beprijzing van het wegverkeer” samengesteld door het RPB kwam niet alleen op een gewenst moment, maar blijkt ook een redelijk gewenste inhoud te bevatten. De verkorte strekking luidt :“Rekeningrijden is goed, want het zal ertoe lijden dat de files afnemen”. Dat is een prachtige belofte, die wel wenselijk zal zijn voor iedereen die regelmatig zijn duurbetaalde stookolie staat te verbranden op ’s Lands Heeren wegen.

Nadere bestudering van dit belangrijke argument om rekeningrijden door te voeren, leidt toch tot merkwaardige bevindingen. Er zijn rekenmodellen toegepast, die de totale prijs van een reis uitdrukken in weerstand. Deze prijs is opgebouwd uit de kosten van de reis, de reistijd en de moeite die het iemand kost om de reis te maken. Daarbij heeft men de invloed van veranderingen in bereikbaarheid voor woon-werk en vrachtverkeer omgeslagen naar de invloed op productie van bedrijfssectoren.

Met behulp van deze modellen is het mogelijk om de rekensom te maken die uitwijst dat rekeningrijden gunstig is voor het fileprobleem en daarnaast een gunstige uitwerking heeft op de economie. Toegegeven, ik sla het nu wel heel plat, maar dat is de verkorte weergave van het rapport.

De vraag waar de winst vandaan komt levert de conclusie op dat de verhoogde kostprijs van de reis vooral het sociaal-recreatieve verkeer ontmoedigt, waardoor er meer ruimte zal ontstaan op de weg voor het zakelijke en het vrachtverkeer. Het sociaal-recreatieve verkeer zal gaan zoeken naar alternatieve routes, andere tijden en ander vervoer. Dat is een belangrijk voordeel, aldus het rapport, want het verkeer met de grootste economische bijdrage verspilt minder reistijd (geld) door file. Hierdoor wordt de bestrijding van file met behulp van rekeningrijden ook gunstig voor de economie, want het zakelijke verkeer krijgt meer ruimte.

Dit rapport volgt de gebruikelijke economische gedachte dat de mens reageert als Homo economicus. De mens is een berekenend wezen dat reageert op financiële prikkels. Door deze prikkels te veranderen, verandert het gedrag van de mens. Daarbij richt het rapport zich slechts op het bevorderen van de (regionale) economie. Wel is er aandacht besteed aan “de moeite die een reis kost”, maar ook dat is een poging om menselijk gedrag te kwantificeren in kosten.

De beschikbaarheid van alternatieve vormen van reizen wordt niet meegenomen in de overwegingen. In de tijd dat de privatisering van de spoorwegen zijn knelpunten begint te tonen in de vorm van uitval van systemen en de busmaatschappijen worden beticht van gebrekkig onderhoud aan het materiaal, lijken mij dat geen overbodige factoren. Bovendien weten we al uit de ervaring van de afgelopen jaren dat het gebruik van de auto meer dan een financiële overweging is. Er zitten namelijk sterke componenten van beleving in de keuze voor de auto, die maar lastig te kwantificeren zijn. Of de burger, zakelijk of niet, bij een kostprijs van zoveel cent zal kiezen voor de auto of niet, lijkt mij vooralsnog niet aangetoond. Tot slot rest mij nog de bevinding dat ik het ronduit brutaal vind om de belangen van het zakelijke boven het sociaal-recreatieve verkeer te stellen, maar dat is een persoonlijke beleving.

:hkhoa Kortom het rekeningrijden zal doorgaan, want dat is wat in het regeerakkoord staat. Maar of het de belofte van minder file zal nakomen durf ik sterk te betwijfelen. Het zal wel geld opleveren, nadat de investeringen in de benodigde systemen zijn gedaan. Dat levert op zich weer aardige opdrachten op voor technologie bedrijven en zo draait de economie door. Het is wellicht een idee om eens na te denken over alle banen die u in stand houdt, door in de rij te staan tussen de tolpoortjes. Een belangrijke bijdrage aan de economie en …. de file.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *